กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศพนักงานใหม่#03_2567
วันที่ : 21 มีนาคม 2567 (08:30 - 16:30)
จัดโดย : บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์
สถานที่ : LPN ACADEMY (City Home)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 122.22 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 14 ต้น

อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567