กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอที่ดินศักยภาพ
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (15:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Chewathai Interchange
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 6.46 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

นำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพ 3 แปลง