กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นธนาคารกรุงไทย
วันที่ : 19 มีนาคม 2567 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาทัย Head Office
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 76.23 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นธนาคารกรุงไทย