กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The CX Academy
วันที่ : 19 มีนาคม 2567 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 26.54 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

อบรม Service Mind & Communication for Effective work