กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผลการปฏิบัติงาน TTM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (10:00 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 13.92 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

สรุปรายงานการประชุมผลการปฏิบัติงาน TTM ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567