กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม Onboarding Program (OBP) รุ่นที่ 6
วันที่ : 21 มีนาคม 2567 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 385.50 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 43 ต้น

อบรมพนักงานใหม่