กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันที่ : 3 เมษายน 2567 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : TOG
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 86.77 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 10 ต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567