กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมปิดตรวจงานตรวจสอบภายใน ระบบงานวิศวกรรมและประมาณการ
วันที่ : 21 มีนาคม 2567 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.87 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมปิดตรวจงานตรวจสอบภายใน ระบบงานวิศวกรรมและประมาณการ