กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The Journey of CIMB THAI 2024(Press trip)
วันที่ : 15 มีนาคม 2567 (07:00 - 22:00)
จัดโดย : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ชลบุรี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 434.68 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 48 ต้น

CHONBURI ONCE MOREChonburi, Thailand
A journey to Chonburi province once more to experience Chonburi in sustainable perspective.
You will enjoy an experience in the community where you can taste local menu and try various activities with local people and together creating positive impacts for environment at the same time.