กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.อสมท
วันที่ : 1 เมษายน 2567 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ.อสมท
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 99.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 11 ต้น

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.อสมท