กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ : 3 เมษายน 2567 (13:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,880.36 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 209 ต้น

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)