กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาทักษะการใช้ MS PowerPoint ขั้นพื้นฐาน
วันที่ : 20 มีนาคม 2567 (14:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์(1984) จำกัด
สถานที่ : ห้องประชุม C41 แสงชัยกรุ๊ป
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.79 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

อบรมพัฒนาทักษะการใช้ MS PowerPoint ขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ Canva ในการออกแบบการนำเสนองาน