กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม AM รายสัปดาห์ (งานซ่อม & งานขาย)
วันที่ : 3 เมษายน 2567 (08:00 - 10:30)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : TEAM ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 139.61 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 16 ต้น

AGENDA :
- งานซ่อมค้งค้าง
- งานปรับปรุง /งานโครงการ / งานproject
- งานขาย / oil loss / Lube
- สถานการณ์ทั่วไป /คู่แข่ง / กำลังคน
- อื่นๆ