กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : E-AGM
วันที่ : 3 เมษายน 2567 (09:30 - 10:30)
จัดโดย : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 55.33 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
E-AGM 2024