กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (09:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม 5
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 7,272.42 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 808 ต้น

ประชุมคณะกรรมการบริษัท