กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ : 19 เมษายน 2567 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม 5
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,077.84 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 231 ต้น

ประชุมกรรมการบริษัท