กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรมการขาย Product Knowledge Sharing "Chewa Renue"
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 (14:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Chewathai Head Office
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 170.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 19 ต้น

Internal Training