กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 (08:30 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 505.07 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 56 ต้น

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่