กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม 5
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,077.84 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 231 ต้น

เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ ตามวาระที่นำเสนอ ทั้งรับทราบรายงาน
พิจารณาอนุมัติ และทบทวนและปรับปรุง นโยบายต่างๆ เพิ่มเติม