กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : รายงานการสรุปผลการตรวจถังดับเพลิงและตู้แดงเก็บสายดับเพลิง ประจำเดือนเมษายน
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองและด่าน 9 ด่าน
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.03 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

การจัดทำเอกสารแจ้งคณะกรรมการคปอ. ผ่านช่องทาง E-mail