กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาม 2567
วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 (14:30 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 20.23 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาม 2567