กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ครงการนำขวดพลาสติกขายเป็นขยะ Recycle พฤษภาคม 2567
วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 (09:36 - 09:36)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท 3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 416.52 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 46 ต้น

โครงการนำขวดพลาสติกขายเป็นขยะ Recycle พฤษภาคม 2567