กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการวน (won) พฤษภาคม 2567
วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 (09:46 - 09:46)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท 3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 341.88 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 38 ต้น

โครงการวน (won) พฤษภาคม 2567