กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการนำกระดาษรีไซเคิล แลกเป็นกระดาษใหม่ / SCG Circular Way พฤษภาคม 2567
วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 (09:48 - 09:48)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท 3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 9,871.89 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1,097 ต้น

โครงการนำกระดาษรีไซเคิล แลกเป็นกระดาษใหม่ / SCG Circular Way พฤษภาคม 2567