กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการนำกระดาษขายเป็นขยะ Recycle พฤษภาคม 2567
วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 (09:49 - 09:49)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท 3
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไท 3
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5,049.42 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 561 ต้น

โครงการนำกระดาษขายเป็นขยะ Recycle พฤษภาคม 2567