กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม AM รายสัปดาห์(งานซ่อม&งานขาย)
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 (08:00 - 10:30)
จัดโดย : บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
สถานที่ : TEAM ONLINE
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 224.15 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 25 ต้น

AGENDA :
- งานซ่อมคงค้าง /งานที่ต้องติดตาม
- งานปรับปรุง/โครงการ
- งานยอดขาย / oil losss / สถานการณ์ทั่วไป
- อื่นๆ