กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ทดสอบ
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2567 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ : ทดสอบ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 76,169.13 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8,463 ต้น

ทดสอบ