เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

เราทุกคนล้วนมีส่วนในการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่เราสามารถลดมัดและสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันของเรา โดยมีวิธีง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้

15-final

1. บริโภคอย่างพอเพียง

              - เลือกซื้อและวางแผนในการทำอาหารหรือสั่งในปริมาณที่เหมาะต่อจำนวนคน ลดขยะเศษอาหารที่ต้องเหลือทิ้ง

2. ลดการเกิดขยะ และหาทางใช้ให้ถึงที่สุด

              - พกถุงผ้า กล่องข้าว กระติกน้ำ ช้อนส้อม หลอดส่วนตัวไปด้วยทุกครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used)

              - แยกขยะที่เกิดขึ้นในบ้าน ช่วยให้ขยะเหล่านี้ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

              - งดการใช้โฟม เพราะโฟมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. ช่วยกันประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน

              - ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้าน ด้วยการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ ดึงปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งาน

              - เปิดหน้าต่างและผ้าม่าน เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ และถ่ายเทอากาศในบ้าน และอาจลดชั่วโมงการใช้แอร์โดยหันมาใช้พัดลมแทน 

              -  เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 และหลอด LED

               - วางแผนและตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง หากไปทางเดียวกันควรไปด้วยกัน และหากมีโอกาสอาจเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ระยะทางไม่ไกลก็หันมาใช้จักรยาน หรือ เดิน

4. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

                - เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังเกตได้จากฉลากบนสินค้า

                - ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่เปิดทิ้งไว้

                - การใช้สิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คุ้มค่าที่สุด เช่น การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า

                - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์

                - หากสิ่งของเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ชำรุด ลองซ่อมแซมก่อนทิ้ง หรือปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์ให้สามารถเป็นของใช้ในบ้านได้ต่อไป

อ้างอิง

  • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). (2559). ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจโลกร้อนด้วย ฉลากคาร์บอน. (พิมพ์ครั้งที่ 1).