โครงการที่ดำเนินการ

เพิ่มข้อมูลการเดินทาง

การฝึกอบรมออนไลน์ : โครงการ E-learning (Beyond Training+)

จัดโดย บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 0 ต้น
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารคุณภาพ ได้จัดทำ โครงการ E-Learning ผ่านแพลตฟอร์ม "Beyond Training+"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน Soft Skill
ที่สอดคล้องกับ Competency ขององค์กรและตามตำแหน่งงาน สู่การเป็น "เก่งคน เก่งงาน และทันโลก"

ระบบ E-Learning บนแพลตฟอร์ม "Beyond Training+" เป็นระบบที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และรองรับทุกอุปกรณ์
ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล...