โครงการที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมออนไลน์ : โครงการ E-learning (Beyond Training+)
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 - 20 พฤศจิกายน 2566 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
สถานที่ : รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ E-learning (Beyond Training+)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และระบบบริหารคุณภาพ ได้จัดทำ โครงการ E-Learning ผ่านแพลตฟอร์ม "Beyond Training+"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาความรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน Soft Skill
ที่สอดคล้องกับ Competency ขององค์กรและตามตำแหน่งงาน สู่การเป็น "เก่งคน เก่งงาน และทันโลก"

ระบบ E-Learning บนแพลตฟอร์ม "Beyond Training+" เป็นระบบที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และรองรับทุกอุปกรณ์
ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะใหม่ๆ
รวมทั้งสามารถทำลายข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ (เรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา) เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยกระชับความรู้ในเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นตัวช่วยให้สามารถบริหารเวลาการเรียนรู้กับการทำงานได้อย่างลงตัว "เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ และทุกเวลา"