โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : TQR Action Plan 2023
วันที่ : 13 มกราคม 2566 - 13 มกราคม 2566 (13:30 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Bangkok Oasis Hotel
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 42.37 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

บริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมนา TQR Action Plan 2023 แก่พนักงาน ในวันที่ 13 มกราคม 2566
- เพื่อกำหนดแผนธุรกิจและกำหนดตามทิศทางในการดำเนินการปี 2566
- เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงแผนการทำงาน
- ปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมกันลดการปล่อยก๊าชเรือนกกระจก และการลดโลกร้อน