โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : WeCYCLE ขอ ขวด ของเธอ
วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 - 17 มกราคม 2566 (09:30 - 13:14)
จัดโดย : อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

PET Bottles Donation รวบรวมขวดน้ำที่ใช้แล้ว
*ค่า GHG (Greenhouse Gas) ที่ลดได้ คำนวณจาก ค่าCarbon Emission Factor ของปริมาณขยะที่ไม่ได้นำไปฝังกลบ
ซึ่งอ้างอิงการคำนวณจาก GC (PTT Global Chemical) บริษัท Partner ของโครงการ WeCYCLE ขอ ขวด ของเธอ

น้ำหนักขวดทั้งหมด 17.6 กิโลกรัม
GHG Reduction (1 kg. of PET bottles : 2.3200 kgCo2e) : 40.8320