การใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Cell

                                                                                           tip24                 

 

การเลือกใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจาก Solar Cell สามารถช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยทุก ๆ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ของไฟฟ้าจาก Solar Cell นั้นลดก๊าซเรือนกระจกได้ 99.43%

หมายเหตุ :

*การลดก๊าซเรือนกระจกของทุก ๆ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ของไฟฟ้าจาก Solar Cell นั้น หมายถึงเฉพาะกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ Solar Cell (Gate to Gate)

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

 

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. UNFCCC -Methodological Tool: Tool to calculate the emission factor for an electricity system, Version 05.0
  2. Electricity Generation from Renewable Energy. Project information cannot be provided as it is a business secret.