การตรวจสอบจุดน้ำรั่วไหล

                                                                                                      tip25 

 

การตรวจสอบจุดน้ำรั่วไหลของระบบประปา สามารถลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยน้ำประปาทุกหน่วย (m3) ที่ประหยัดได้นั้น สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 0.7948 kgCO2e/หน่วย หรือเทียบเท่ากับการประหยัดกระดาษ A4 ได้ถึง 76 แผ่น

หมายเหตุ :

*การลดก๊าซเรือนกระจก เกิดจากการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำประปาโดยเปล่าประโยชน์

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. น้ำประปา-การประปานครหลวง ; Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018)
  2. กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว ; Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA