การแปรงฟัน

                                                                                                                       tip26                        

 

การบ้วนปากและแปรงฟันโดยใส่น้ำในแก้วน้ำ แทนการแปรงฟันโดยปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะประหยัดน้ำได้ในปริมาณมาก และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 98%

หมายเหตุ :

*การลดก๊าซเรือนกระจก เกิดจากการใช้แก้วน้ำ แทนการเปิดน้ำจากก๊อกให้ไหลตลอดขณะแปรงฟัน

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. น้ำประปา-การประปานครหลวง ; Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018)
  2. กรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม ; Datacenter, คลังความรู้ การใช้น้ำให้ประหยัด