การลดใช้กระดาษ

tip27-02

การนำกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วมา Reuse ใช้หน้าที่ 2 และเมื่อเป็นขยะ ก็มีการคัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Recycle จะทำให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรได้ถึง 3.67 kgCO2e / รีม

หมายเหตุ :

*การลดก๊าซเรือนกระจก เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ของกระดาษตลอดวัฏจักร เช่น กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ กระบวนการย่อยสลายใน Landfill และกระบวนกระบวนการ Recycle

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. TGO, การจัดการของเสีย (WASTE), LESS-WM-01: การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล
  2. คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA), IGES
  3. US EPA's Waste Reduction Model