การลดใช้ถุงพลาสติก

tip28-100

หากประชากรในประเทศไทยลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วคนละ 1 ใบต่อวัน จะทำให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 1,548 tonCO2e / วัน

หมายเหตุ :

*การลดก๊าซเรือนกระจก เกิดจากลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเท่ากับเป็นการลดกระบวนการผลิตถุงพลาสติกตลอดวัฏจักร

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. ค่า Emission Factor CFP ของ Low Density Polyethylene (LDPE) : Thai National LCI Database, TIISMTEC-NSTDA (with TGO electricity 2016-2018)
  2. ข้อมูลสถิติการใช้ถุงพลาสติกของ Home pro (คำนวณน้ำหนักเฉลี่ย Size S, M, L)
  3. จำนวนประชากรประเทศไทย ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย ฉบับ วันที่ 31 ธันวาคม 2562