การลดการใช้ขวดพลาสติก

tip29

ลดใช้ขวดพลาสติก 1 ขวด สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับลดใช้กระดาษ A4 14 แผ่น

หมายเหตุ
- การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกเทียบจากค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระดาษ A4 ขนาด 80gsm และน้ำดื่มขวดพลาสติก 600 ml
- ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

ข้อมูลอ้างอิง
1. น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก PET 600 ml ; TGO CFP FY18-049-331
2. กระดาษพิมพ์เขียนแบบไม่เคลือบผิว ; Thai National LCI Database, TIIS-MTEC-NSTDA