การคัดแยกขยะประเภทแก้วและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle

tip31

การคัดแยกขยะประเภทแก้วและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle จะช่วยลดการนำทรัพยากรใหม่มาใช้ และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 72.54% เมื่อเทียบกับการผลิตแก้วจากวัตถุดิบใหม่

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตแก้วใหม่และการผลิตแก้วจากการ Recycle

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต, IGES.
  2. US EPA's Waste Reduction Model.