การคัดแยกขยะประเภทเหล็ก และนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle

tip32

เคล็ดลับที่ 32 การคัดแยกขยะประเภทเหล็กและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle

การคัดแยกขยะประเภทเหล็กและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle จะช่วยลดการนำทรัพยากรใหม่มาใช้ และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 38.64% เมื่อเทียบกับการผลิตเหล็กจากวัตถุดิบใหม่

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเหล็กจากวัตถุดิบใหม่และการผลิตเหล็กจากการ Recycle

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต, IGES.
  2. US EPA's Waste Reduction Model.