รวมพลังกู้โลก ลดใช้กระดาษ กับ TSD Care the Bear : การใช้กระดาษ A4 1 รีม

รวมพลังกู้โลก ลดใช้กระดาษ กับ TSD Care the Bear
 
contenttsdcarethebear-01
การใช้กระดาษ A4 1 รีม
เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกถึง 5.4 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
TSD Care the Bear ชวนบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ลดใช้กระดาษในทุกกิจกรรมของ Corporate Action
ได้ที่ : ได้ที่ https://climatecare.setsocialimpact.com