การแยกขยะประเภทพลาสติก

tip34

เคล็ดลับ ลดโลกร้อน

 

เคล็ดลับที่ 34 การคัดแยกขยะประเภทพลาสติกและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle

การคัดแยกขยะประเภทพลาสติกและนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle จะช่วยลดการนำทรัพยากรใหม่มาใช้ และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 45.78% เมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกจากวัตถุดิบใหม่

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลาสติกจากวัตถุดิบใหม่และการผลิตพลาสติกจากการ Recycle

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

1.คู่มือการใช้โปรแกรมคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต, IGES.

2.US EPA's Waste Reduction Model.