การนำขยะเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก

tip35

เคล็ดลับ ลดโลกร้อน

 

เคล็ดลับที่ 35 การนำขยะเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก

การคัดแยกขยะประเภทเศษอาหารและนำไปทำปุ๋ยหมัก จะสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 96.62% เมื่อเทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบและการใช้ปุ๋ยเคมี

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกคำนวณจากการนำเศษอาหารไปทำปุ๋ยหมัก เทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลุมฝังกลบและการใช้ปุ๋ยเคมี

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

1.โครงการด้านการจัดการของเสีย (WASTE)US EPA's Waste Reduction Model. ไฟล์คำนวณการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ LESS-WM-03 version 4