หมีเล่าเรื่อง

ลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน รายละเอียด
"พลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน ด้วยการลดการใช้พลาสติก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้"
ลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ รายละเอียด
"ในชีวิตประจำวันเรามีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน หากเราช่วยลดการใช้กระดาษ ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย"
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง รายละเอียด
"การที่เราเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกตามมา ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจกได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้บริการขนส่งสาธารณะ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11