หมีเล่าเรื่อง

ประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียด
ด้วยปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงเกิดแนวทางที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยก็เช่นกัน ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลกเเละประเทศไทยเป็นอย่างไร รายละเอียด
ขณะนี้ทั่วโลกได้มีตั้งเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ โดยพยายามไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเองก็ได้ตั้งเป้าหมายเช่นกันในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รายละเอียด
รู้หรือมั้ย! การประชุมก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้นะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมขององค์กร ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยนำหลักการ 6 Cares จากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear มาประยุกต์กับการประชุม

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13