หมีเล่าเรื่อง

ลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้กระดาษ รายละเอียด
"ในชีวิตประจำวันเรามีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน หากเราช่วยลดการใช้กระดาษ ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย"
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง รายละเอียด
"การที่เราเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกตามมา ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊าซเรือนกระจกได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้บริการขนส่งสาธารณะ"
คิดก่อนบริโภคเพื่อโลกที่ยั่งยืน รายละเอียด
"ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ทรัพยากร และพลังงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก การบริโภคอาหารก็เช่นกัน เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก็มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้"

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12