หมีเล่าเรื่อง

คิดก่อนบริโภคเพื่อโลกที่ยั่งยืน รายละเอียด
"ทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ทรัพยากร และพลังงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก การบริโภคอาหารก็เช่นกัน เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก็มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้"
เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร รายละเอียด
"ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนมากขึ้น และมีแนวทางมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันของเรา"
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ลดโลกร้อน รายละเอียด
"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ ลด-โลก-ร้อน กับโครงการ Care the Bear ลดก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายๆ ด้วยหลักการ 6 Cares และสามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอดในรายงานความยั่งยืน"

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12